Nový energetický zákon - díl 1

Nový energetický zákon - díl 1

Legislativa mění některá pravidla pro přepis plynu a elektřiny zejména pro fyzické osoby. Téměř všechny změny, které jsou v novém zákoně uvedeny, nahrávají do karet klientovi. Naštěstí. Je to další krok v boji proti neetickým dodavatelům energie. K vydání tohoto zákonu výrazně napomohlo ukončení činnosti některých velkých dodavatelů energie.

Protože novinek v zákoně je více, tak každou změnu napíšu do nového článku.

Pro jednoduchost uvádím pouze důležité body, které budou hrát roli při přepisu energií. U každé změny uvádím znění celého odstavce a pod tímto odstavcem to shrnu vlastními slovy.

§ 11, odstavec c

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu, je oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

Minulý stav: Smlouvu šlo ve většině případů vypovědět nejpozději 3 měsíce (u některých dodavatelů nejdříve 4 měsíce a nejpozději 3 měsíce) před automatickým prodloužením smlouvy, pokud se tak nestalo, smlouva se automaticky prodloužila o (většinou) 2 roky.

Současný stav: Smlouvu lze vypovědět kdykoli, nejpozději však 20 dnů před automatickým prodloužením.

Poznámka: 20 dnů před koncem smlouvy musí dodavatel obdržet Vaši výpověď. Když výpověď dorazí k dodavateli později, Vaší žádosti pravděpodobně nebude vyhověno.